logo facebook

Disclaimer

Disclaimer

1. Deze website (martijndegreve.be; hierna: de Website) betreft een profielwebsite, gecreëerd en beheerd door de heer Mar-tijn Degreve (hierna: MD).

Door de toegang tot en het gebruik van de Website, aanvaardt de gebruiker zonder enig voorbehoud onderhavige gebruiks-voorwaarden.

2. De inhoud van de Website is louter informatief en houdt geen enkel aanbod vanwege MD in, noch in de juridische noch in de gangbare betekenis van het woord. Uit de inhoud van de Website spruiten geen verbintenissen in hoofde van MD voort je-gens de gebruiker of wie dan ook.

3. MD levert grote inspanningen opdat de informatie die ter beschikking wordt gesteld op de Website volledig, juist, nauwkeu-rig en bijgewerkt zou zijn. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de Website onbeschikbaar zou zijn, zal MD de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. De inhoud van de Website (links en hyperlinks inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

MD kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de in-formatie op de Website.

4. MD geeft geen garanties voor de goede werking van de Website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden wor-den voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de Website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de Website. MD kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van de Website of van een andere, inzonderheid als gevolg van hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werk-onderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

5. De Website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaat-sen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. MD verklaart uitdrukkelijk dat hij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

6. De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van de Website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren MD, en desgevallend derden toe. De Website is tevens een databank beschermd door het auteursrecht en de wetgeving inzake de be-scherming van databanken. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van MD, dan wel van voormelde derden, de op en via de Website aangeboden informatie geheel of gedeeltelijk op te slaan (anders dan noodzakelijk om de Website te kun-nen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Als MD u de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de Website te laten opnemen, mag u geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie op de Website. In elk geval vrijwaart u MD tegen aanspraken van derden.